BELANGRIJK: Als niet alle documenten op DEZELFDE NAAM staan, moet u WEIGEREN de sleutels van het voertuig over te dragen.

CHECKLIST DOCUMENTEN

1. Download de CarAmigo app (Android - iOS)
2. Verzamel de documenten van uw wagen en ga hun geldigheid na:

 • Het inschrijvingsbewijs
 • Het verzekeringscertificaat
 • Het autokeuringscertificaat

Ter herinnering: het autodelen contract is niet meer beschikbaar op papier; om een autodelen te starten / af te sluiten dient u het contract te tekenen via de CarAmigo app op de telefoon van de eigenaar van de wagen. Indien onmogelijk (geen bereik, batterij plat, ...), kan dit ook gedaan worden op de telefoon van de huurder. De huurder meld zich in dit geval af op de app en de verhuurder meldt zich aan (geef aan dat de inloggegevens niet bewaard zullen worden). Op die manier kan u alsnog de check-in en ondertekening van het contract uitvoeren, zoals gepland. In het uitzonderlijke geval dat er nog steeds niet op de app kan ingelgd worden dient u contact op te nemen met de klantendienst

 • België: +32 2 588 69 93
 • Bulgarije: +359 2 492 84 43
 • Portugal: +351 21 722 56 27


AANVANG van het autodelen


1. Presenteer aan de eigenaar :

 • Uw rijbewijs (we vragen hem/haar hier een foto van te nemen mbv de CarAmigo-app)
 • Alsook de betaalkaart waarmee u de reservatie op CarAmigo betaald hebt

2. Gelieve aandachtig volgende zaken te verifiëren :

 • Het inschrijvingsbewijs van de wagen
 • Het geldige verzekeringscertificaat
 • Het geldige autokeuringscertificaat

3. Inspecteer de wagen mbv de app, zowel langs de binnen- als langs de buitenkant. Aarzel niet om indien nodig aan de eigenaar te vragen de wagen naar een beter verlichte plaats te brengen, want schade aan het voertuig dat niet op de check-in vermeld is, kan u later niet meer betwisten.  
4. Onderteken vervolgens, nog steeds mbv de app, uw exemplaar van het autodelencontract
5. Neem de sleutels van het voertuig in overhandiging, en u bent vertrokken!


TIJDENS het autodelen

.

Verklaring op eer: op de dag en uur van het begin van het autodelen, verklaart u op eer dat u de afgelopen 5 (vijf) jaar geen auto ongeluk met letsel schade heeft veroorzaakt, noch uw rijbewijs in België, Bulgarije, Portugal of elders ingetrokken werd, dat er geen intrekking of weigering van verzekering gebeurd is vanuit een autoverzekeringsmaatschappij, dat u niet ongeschikt was om te rijden wegens een geneeskundige reden, en dat u niet het onderwerp was van een veroordeling wegens intoxicatie, dronkenschap of gelijkaardige staat.


Verlenging van het autodelenom te verlengen buiten het voorziene tijdslot, is het noodzakelijk om dit te doen via uw profiel op CarAmigomet name ter verlenging van de verzekeringsdekkingVraag om het akkoord van de Eigenaar van zodra u meent dat u het voertuig niet zal kunnen terugbezorgen op het voorziene uur. De verlenging zal enkel effectief ingaan na bevestiging door CarAmigo. In elk ander geval moet u absoluut het Voertuig overdragen op het oorspronkelijk voorziene tijdstip, anders riskeert u het gedeeltelijk of volledig verval van de verzekerings- en bijstandsgarantie, in welk geval de totale kost van een ongeval, panne of andere schade geheel uw verantwoordelijkheid is en aan u toevalt.


Procedure in geval van panne (met mogelijk ongeval als gevolg): bij ongeval, aanrijding, technische panne, lekke band, gebruik van foutieve brandstof, of verlies van sleutels, moet u zo snel mogelijk verwittigen op het nummer 

 • Touring (België): +32 2 286 34 28
 • Groupama (Bulgarije): +359 2 904 64 00
 • Europ Assistance (Portugal): +351 707 24 07 07

om het voorval aan te geven en eveneens met onmiddellijke ingang beroep te doen op de garanties beschreven in Artikel 5.1 van de AGV. Zend ons vervolgens een e-mail met de uitleg over de gebeurtenis naar:

 • België: benl@caramigo.co
 • Bulgarije: bg@caramigo.co
 • Portugal: pt@caramigo.co

en plaats de Eigenaar in kopie.


Procedure bij ongeval: uzelf en de derde partij moeten een schadeformulier invullen met de vermelding van

 • België: AXA Belgium
 • Bulgarije: de verzekeringsmaatschappij van de schadepleger
 • Portugal: Tranquilidade

als verzekeringsmaatschappij die het Voertuig dekt gedurende het autodelen onder het polisnummer 728250000000 (AXA, België) / 1442980 (Tranquilidade, Portugal)


Vervolgens verwittigt u zo snel mogelijk:

 • AXA Belgium op het nummer: +32 78 35 31 69
 • Tranquilidade Portugal op het nummer: +351 707 24 07 07

om deze van het ongeval op de hoogte te brengen en eveneens om toegang te krijgen tot bepaalde verzekeringsgaranties zoals beschreven in Artikel 5.2 van de AGV. Vervolgens zendt u hen zo snel mogelijk het schadeformulier, alsook elk ander document dat belangrijk wordt geacht.


In geval van diefstal: u dient het voorval aan te geven bij de bevoegde autoriteiten van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden, binnen een tijdspanne van maximum 24 uur na de vaststelling ervan. Vervolgens verwittigt u zo snel mogelijk:

 • AXA Belgium op het nummer: +32 78 35 31 69
 • Tranquilidade Portugal op het nummer: +351 707 24 07 07
 • Groupama, Bulgarije: +359 0 904 64 00

om hen op de hoogte te brengen van de diefstal, alsook om toegang te krijgen tot bepaalde verzekeringsgaranties zoals beschreven in Artikel 5.2 van de AGV. Vervolgens zendt u hen zo snel mogelijk de verklaring van diefstal, alsook elk ander document dat belangrijk geacht wordt. Indien u zich niet houdt aan bovengenoemde verplichtingen, zal uw financiële verantwoordelijkheid zich eventueel niet beperken tot de Franchise.


Overtredingen en boetes: u bent de enige verantwoordelijke voor alle inbreuken op de wegcode die begaan zijn tijdens het autodelen. In dit opzicht dient u zonder verlet de Eigenaar van het Voertuig waarmee de inbreuk is gebeurd te verwittigen en regelt u meteen de boete als u daartoe de mogelijkheid wordt gegeven (bijvoorbeeld bij een vraag tot onmiddellijke inning). Indien de Eigenaar een boete ontvangt voor een inbreuk begaan tijdens het autodelen moet hij ons daarover berichten en u aangeven door het formulier met aanvraag tot vrijstelling terug te bezorgen aan de administratie door middel van aangetekende brief met bevestiging van ontvangst.


Staat en inhoud van het Voertuig bij terugbezorging: u houdt er zich aan om een Voertuig aan de Eigenaar in dezelfde staat van werking en veiligheid terug te brengen als bij de aanvang van het autodelen, in propere staat en zonder schade anders dan diegene aangegeven bij de aanvang van het autodelen, en de Eigenaar het origineel inschrijvingsbewijs te overhandigen, het schadeformulier, twee gele verkeersjassen, veiligheidsdriehoek en het blusapparaat. Ten slotte houdt u er zich aan om de datum en uur van de terugbezorging te respecteren.


Staat van het Voertuig bij terugbezorging: onderaan de Overeenkomst betreffende het autodelen noteren de Eigenaar en u of de staat van het voertuig bij teruggave van de sleutels identiek is op alle punten aan de staat bij het aanvatten van het autodelen (met uitzondering van het aantal kilometers op de teller). Is dit het geval, dan tekent u onderaan de Overeenkomst betreffende het autodelen een kwijting om aan te duiden dat deze afgesloten is.


EINDE van het autodelen


1. Noteer het aantal afgelegde kilometers en het brandstofniveau
2. Inspecteer mbv de app samen de de wagen en onderteken
3. Indien de chauffeur schade heeft opgelopen aan het voertuig:

 • Grote problemen: in geval van problemen die de interventie van een autoreparateur vereisen, vult u samen met de tegenpartij het relevante onderdeel in op de autodelen app. Vervolgens verwittigt de Eigenaar en/of uzelf zo snel mogelijk:
  • Tranquilidade Portugal op het nummer: +351 707 24 07 07
  • Groupama, Bulgarije: +359 0 904 64 00
  • AXA Belgium op het nummer: +32 78 35 31 69

om hen op de hoogte te stellen van de schade, alsook om bepaalde garanties beschreven in het Artikel 5.2 van de AGV te activeren. U zendt hen eveneens zo snel mogelijk de eventuele minnelijke schikking, alsook elk ander document dat belangrijk geacht wordt, naar claimscc@axa.be. Gelieve ons in kopie van deze e-mail toe voegen, met het adres ongeval@caramigo.be

 • Kleine problemen: met hulp van de onderstande tabel, probeer een minnelijke schikking overeen te komen die de eigenaar vergoedt voor de toegebrachte schade, Sharonomy kan in voorkomend geval tussenkomen voor de schikking, maar indien nodig kunnen kosten in rekening worden gebracht aan de eigenaar en / of de bestuurder.


 •  In geval van vertraging van meer dan 15 minuten bij de restitutie van het voertuig: 10€ per uur vertraging 
 •  Verlies van de sleutels van het voertuig: 100€ 
 •  Brandstofniveau minder dan ¼ tegenover het initiële niveau: prijs van de brandstof plus 20€ 
 •  Scheuren, brandplekken, vlekken: 200€ 
 •  Zeer vuile binnenkant: 30€ 
 •  Zeer vuile buitenkant: 30€ 
 •  Kleine kras op het koetswerk: 200€