BELANGRIJK: Alle hieronder vermelde documenten moeten op DEZELFDE NAAM staan, anders zal de eigenaar WEIGEREN de sleutels van het voertuig over te dragen, het autodelen zal niet doorgaan en u zult mogelijks aangerekend worden voor kosten!

CHECKLIST DOCUMENTEN

1. Download de CarAmigo app (Android - iOS)
2. Print deze instructies en breng ze met u mee voor de duur van de autodeel periode

3. Uw huidig rijbewijs

4. De debiet/kredietkaart waarmee u de reservatie betaaldde op het CarAmigo platform 


Ter herinnering: het autodelen contract is niet langer beschikbaar op papier; om het autodelen te starten en af te sluiten dient u het contract te tekenen via de CarAmigo app op de telefoon van de eigenaar van de wagen. Indien dit onmogelijk blijkt (geen bereik, batterij leeg, ...), kan u de telefoon van de huurder gebruiken. De huurder meldt zich in dit geval af op de app en de verhuurder meldt zich aan (geef aan dat de inloggegevens niet bewaard moeten worden). Op die manier kan u alsnog de check-in en het ondertekenen van het contract uitvoeren zoals gepland. In het uitzonderlijke geval dat er nog steeds niet op de app kan ingelogd worden dient u contact op te nemen met de klantendienst:

 • voor België: +32 2 588 69 93
 • voor Portugal: +351 21 722 56 27


Bij AANVANG van het autodelen


1. Presenteer aan de eigenaar :

 • uw rijbewijs (we vragen hem/haar hier een foto van te nemen via de CarAmigo-app)
 • de betaalkaart waarmee u de reservatie op CarAmigo betaald heeft.  

2. Gelieve aandachtig volgende zaken te verifiëren :

 • Het inschrijvingsbewijs van de wagen
 • Het verzekeringscertificaat en geldigheid ervan
 • Het autokeuringscertificaat en geldigheid ervan

3. Inspecteer de wagen via de app, zowel langs de binnen- als buitenkant. Aarzel niet om indien nodig aan de eigenaar te vragen de wagen naar een beter verlichte plaats te brengen want schade aan het voertuig dat niet op de check-in vermeld werd kan u later niet meer betwisten.  
4. Onderteken vervolgens, nog steeds via de app, uw exemplaar van het autodelencontract
5. Neem de sleutels van het voertuig aan, en u bent vertrokken!


TIJDENS het autodelen

.

Verklaring op eer: op de dag en uur van het begin van het autodelen verklaart u op eer dat u de afgelopen 5 (vijf) jaar geen auto ongeluk met lichamelijke schade heeft veroorzaakt, noch dat uw rijbewijs in België, Bulgarije, Portugal of elders ingetrokken werd, dat er geen intrekking of weigering van uw verzekering gebeurdde bij een autoverzekeringsmaatschappij, dat u niet wegens een geneeskundige reden ongeschikt om te rijden werd verklaard, en dat u niet het onderwerp was van een veroordeling wegens intoxicatie, dronkenschap of gelijkaardige staat.


Verlenging van het autodelenom de huureriode te verlengen buiten het voorziene tijdslot is het noodzakelijk om dit te doen via uw profiel op CarAmigo zodat u gedekt blijft door de verzekeringVraag om het akkoord van de Eigenaar van zodra u denk dat u het voertuig niet zal kunnen terugbezorgen op het voorziene uur. De verlenging zal enkel effectief ingaan na bevestiging door CarAmigo. In elk ander geval moet u absoluut het Voertuig overdragen op het oorspronkelijk voorziene tijdstip, anders riskeert u het gedeeltelijk of volledig verval van de verzekerings- en bijstandsgarantie, in welk geval de totale kost van een ongeval, panne of andere schade geheel uw verantwoordelijkheid is en aan u toevalt.


Procedure in geval van panne (met mogelijk ongeval als gevolg): bij ongeval, aanrijding, technische panne, lekke band, gebruik van foutieve brandstof, of verlies van sleutels, moet u zo snel mogelijk de wegenhulp contacteren op het nummer 

 • Touring (België): +32 2 286 34 28
 • Europ Assistance (Portugal): +351 707 24 07 07

om het voorval aan te geven en eveneens met onmiddellijke ingang beroep te doen op de garanties beschreven in Artikel 5.1 van de AGV. Zend ons vervolgens een e-mail met de uitleg over de gebeurtenis naar:

 • België: benl@caramigo.co
 • Portugal: pt@caramigo.co

en plaats de Eigenaar in CC.


Procedure bij ongeval: uzelf en de derde partij moeten een schadeformulier invullen met de vermelding van

 • België: AXA Belgium
 • Portugal: Tranquilidade

als verzekeringsmaatschappij die het Voertuig dekt gedurende het autodelen onder het polisnummer 728250000000 (AXA, België) / 0004343002 (Tranquilidade, Portugal)


Vervolgens verwittigt u zo snel mogelijk:

 • AXA Belgium op het nummer: +32 78 35 31 69
 • Tranquilidade Portugal op het nummer: +351 707 24 07 07

om deze van het ongeval op de hoogte te brengen en eveneens om dienst te doen op bepaalde verzekeringsgaranties zoals beschreven in Artikel 5.2 van de AGV. Vervolgens zendt u hen zo snel mogelijk het schadeformulier, alsook elk ander document dat mogelijk van belang kan zijn..


In geval van diefstal: u dient het voorval aan te geven bij de bevoegde autoriteiten van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden, binnen een tijdspanne van maximum 24 uur na de vaststelling ervan. Vervolgens verwittigt u zo snel mogelijk:

 • AXA Belgium op het nummer: +32 78 35 31 69
 • Tranquilidade Portugal op het nummer: +351 707 24 07 07

om hen op de hoogte te brengen van de diefstal, alsook omdienst te doen op bepaalde verzekeringsgaranties zoals beschreven in Artikel 5.2 van de AGV. Vervolgens zendt u hen zo snel mogelijk de verklaring van diefstal, alsook elk ander document dat mogelijks van belang kan zijn. Indien u zich niet houdt aan bovengenoemde verplichtingen zal uw financiële verantwoordelijkheid zich eventueel niet beperken tot de Franchise.


Overtredingen en boetes: u bent de enige verantwoordelijke voor alle inbreuken op de wegcode die begaan zijn tijdens het autodelen. In dit opzicht dient u meteen de Eigenaar van het Voertuig waarmee de inbreuk is gebeurd te verwittigen en regelt u meteen de boete als u daartoe de mogelijkheid wordt gegeven (bijvoorbeeld bij een vraag tot onmiddellijke inning). Indien de Eigenaar een boete ontvangt voor een inbreuk begaan tijdens het autodelen moet hij/zij ons daarover berichten en u aangeven door het formulier met aanvraag tot vrijstelling terug te bezorgen aan de administratie, via aangetekende brief met bevestiging van ontvangst.


Staat en inhoud van het Voertuig bij terugbezorging: u moet er zich aan houden om een Voertuig in dezelfde staat van werking en veiligheid als bij de aanvang van het autodelen af te zetten bij de Eigenaar; in propere staat en zonder schade. Verder moet u de Eigenaar het origineel inschrijvingsbewijs overhandigen, het schadeformulier, twee gele verkeersjassen, veiligheidsdriehoek en het blusapparaat. Ten slotte houdt u er zich aan om de datum en uur van de terugbezorging te respecteren.


Staat van het Voertuig bij terugbezorging: onderaan de Overeenkomst betreffende het autodelen noteren de Eigenaar en u of de staat van het voertuig bij teruggave van de sleutels op alle punten identiek is aan de staat bij het aanvatten van het autodelen (met uitzondering van het aantal kilometers op de teller). Is dit het geval dan tekent u onderaan de Overeenkomst betreffende het autodelen om aan te duiden dat deze afgesloten is.


EINDE van het autodelen


1. Noteer het aantal afgelegde kilometers en het brandstofniveau
2. Inspecteer via de app samen de de wagen en onderteken
3. Indien de chauffeur schade heeft opgelopen aan het voertuig:

 • Grote problemen: in geval van problemen die de interventie van een autoreparateur vereisen vult u samen met de tegenpartij het relevante onderdeel in op de autodelen app. Vervolgens verwittigt de Eigenaar en/of uzelf zo snel mogelijk:
  • Tranquilidade Portugal op het nummer: +351 707 24 07 07
  • AXA Belgium op het nummer: +32 78 35 31 69

om hen op de hoogte te stellen van de schade, alsook om bepaalde garanties beschreven in het Artikel 5.2 van de AGV te activeren. U zendt hen eveneens zo snel mogelijk de eventuele minnelijke schikking, alsook elk ander document dat mogelijks van belang kan zijn naar claimscc@axa.be. Gelieve ons in CC bij deze e-mail toe voegen, met het adres ongeval@caramigo.be

 • Kleine problemen: met hulp van de onderstande tabel kunt u een minnelijke schikking overeenkomen die de eigenaar vergoedt voor de toegebrachte schade. Sharonomy kan tussenkomen voor de schikking, maar indien nodig kunnen kosten in rekening worden gebracht aan de eigenaar en / of de bestuurder.


 •  In geval van vertraging van meer dan 15 minuten bij de restitutie van het voertuig: 10€ per uur vertraging 
 •  Verlies van de sleutels van het voertuig: 100€ 
 •  Brandstofniveau minder dan ¼ tegenover het initiële niveau: prijs van de brandstof plus 20€ 
 •  Scheuren, brandplekken, vlekken: 200€ 
 •  Zeer vuile binnenkant: 30€ 
 •  Zeer vuile buitenkant: 30€ 
 •  Kleine kras op het koetswerk: 20€